آچارها

1.    هرگز از آچار با دسته خمیده یا غلاف شکسته استفاده نکنید.
2.    کنترل ادواری و تمیزکاری دندانه های فک های آچارها توصیه می شود.
3.    جهت اعمال گشتاورهای آنی زیاد برای بازکردن و بستن لوله ها و اتصالات آن ها نمی توان از آچار لوله گیر استفاده کرد، چرا که بدین منظورطراحی نشده است؛ در این مواقع بایستی از آچارشلاقی استفاده کنید.
4.    جهت اعمال نیروهای بیشتر و موثرتر هیچ گاه طول دسته های لوله گیر را بوسیله اهرم افزایش ندهید. (خصوصاً در آچار لوله گیرهای سایز پائین)
5.    از آچار لوله گیرها برای کار بر روی مقاطع گرد و شش گوش بسیار سخت استفاده نکنید چرا که سطوح آجدار فک ها را تخریب می کنند.
6.    از آچار لوله گیرها برای بازکردن و بستن لوله های پلاستیکی و اتصالات آن ها استفاده نکنید چرا که سطوح آن ها را خراب کرده و میتوانند باعث شکستگی آن ها شوند.
7.    هرگز از آچار لوله گیر به عنوان چکش استفاده نکنید.
8.    هرگز توسط چکش به لوله گیر ضربه نزنید.
9.    هرگز از آچار لوله گیر برای خم کردن، بالا کشیدن یا بلند کردن لوله استفاده نکنید.
10.    در زمان استفاده از آچار فرانسه، ابتدا آن را بر روی مهره بصورت محکم تنظیم کرده و اعمال نیرو را بگونه ای انجام دهید که جهت اعمال گشتاور به سمت فک ثابت باشد.
11.    هرگز از یک آچار فرانسه برای رها سازی یک مهره فریزشده استفاده نکنید، هرگز از آچار فرانسه ای که بصورت آزاد و غیر محکم بر روی اتصالات (پیچ، مهره و ...) تنظیم نشده اعمال نیرو نکنید. 


12.    ازاعمال گشتاور بیش از حد مجاز خودداری کنید. استفاده از یک آچار گشتاورسنج مناسب جهت برقراری ایمنی توصیه نمی شود.
13.    هرگز از اعمال حرارت های بالا به آچار استفاده نکنید چرا که این امر موجب تغییر سختی و ساختار فلزی و طبعاً آسیب به ابزار خواهد شد.
14.    هیچگاه از انبرقفلی برای بلند کردن اشیاء و وزنه های سنگین استفاده ننمائید.
15.    افزایش طول دسته انبرقفلی برای اهرم کردن و افزایش نیروی اعمالی مجاز نیست.
16.    از قرار دادن فک های انبرقفلی در مجاورت مستقیم منابع حرارتی خودداری نمائید توجه داشته باشید که درجه حرارت فک ها نبایستی به بالاتر از 250 درجه سانتی گراد برسد.
17.    جهت اعمال نیرو به دسته انبرقفلی ها، هرگز از پا استفاده نکنید.
18.    از اینکه فک های آچارها تیز، بدون روغن یا براده هستند، اطمینان حاصل نمائید.