تجهیزات انبارش

1.    هرگز از جعبه ابزار به عنوان سندان، پایه، خرک نجاری و یا جای غذا استفاده نکنید.
2.    قبل از بازگرداندن ابزارها به داخل کمد یا جعبه ابزار، آن ها را چنانچه خیس یا چرب هستند، پاک کنید.
3.    هرگز میز کارگاهی را در شرایطی که به خوبی بر مسیر روبرو مسلط نیستید، نکشید. همواره میز بایستی پیش روی شما باشد و شما آن را هل دهید.
4.    قبل از به حرکت در آوردن میز کار، کشوها را قفل کنید.
5.    هرگز میز یا کمد را با شتاب زدگی و به سرعت حرکت ندهید چون وجود حتی یک شیء کوچک در کف می تواند حادثه آفرین باشد.
6.    ظرفیت مجاز بارگیری هر کشو را رعایت کنید.
7.    هرگز در حالیکه تعدادی ابزار بر روی کمد رها شده اند، کمد را حرکت ندهید.