آزمون متالوگرافی

1.    بررسی ریز ساختار و درشت ساختار فلزات با استفاده از میکروسکوپ نوری
2.    تعیین نوع و اندازه و توزیع گرافیت در چدن‌ها (توسط نرم افزار IMAGE ANALYZER)
3.    تعیین اندازه دانه در ریز ساختار فلزات
4.    ضخامت سنجی انواع پوشش به روش میکروسکپی و ELCOMETER
5.    اندازه گیری ضخامت لایه دکربوره
6.    بررسی خطوط سیلان در قطعات فورج
7.    تشخیص تمیزی فولاد
8.    اندازه گیری عمق سختی
9.    تعیین فرآیند ساخت