آزمون خواص مکانیکی

1.   آزمون ضربه شارپی در دمای محیط تا 300 ژول

2.    آزمون خمش

3.    آزمون فشار

4.    تعیین ضریب ثابت K فنر           

5.   آزمایش کشش (تعیین حداکثر استحکام کششی،استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی و کاهش سطح مقطع نسبی) 

6.    آزمون سختی سنجی ماکرو به روش برینل HBو راکول HRB, HRA, HRC

7.    آزمون سختی سنجی Shore A,D,C

8.    آزمون ترک یابی قطعات فولادی و ریخته گری به روش MT